7
be.be9
atat8
en2Engels210
frfr11
lulu4
enMattress factory1
nlMatrassenfabriek3
deMatratze Fabrik
nl .be .de .eu .fr .lu .at

Het grootste assortiment van de Benelux

Welkom bij Mattresses Factory - Matrassenfabrikant, voor al uw matrassen en matras op maat

Privacy Policy - Alg. Voorw.

 ALGEMENE VOORWAARDEN               

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  aanbiedingen, offertes, verkopen,
(af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden
en handelingen van www.mattressesfactory.eu internetwinkel van Matrassenmaker, gevestigd te Helmond - hierna:
verkoper-, uitgebracht aan en/of gesloten met de  betrokken
wederpartij - hierna: koper-. Deze algemene voorwaarden  zijn evenzeer van
toepassing op alle boven omschreven (rechts)handelingen  indien verkoper daarbij
zichzelf of een derde inschakelt; in zo een geval geldt  de betrokken derde partij voor de
toepassing van deze algemene voorwaarden evenzeer  als "verkoper", en kan de
betrokken respectievelijk derde zich jegens  de koper daar rechtstreeks op beroepen.

Artikel 1: Aanbod en aanvaarding

1.1. Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij  deze een termijn voor
aanvaarding bevatten.
1.2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard,
heeft verkoper het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
1.3. Indien koper schriftelijk (waaronder mede begrepen  per fax, per e-mail of op
andere elektronische wijze) een bestelling of order  heeft geplaatst voor een matras op maat bij verkoper,
is deze onherroepelijk. Koper dient om een bestelling te kunnen plaatsen haar
correcte naam, adres en telefoonnummer op te geven bij het plaatsen van haar bestelling.
1.4. Indien koper een bestelling heeft geplaatst omschreven zoals bij punt 1.3 dan
kan koper  de maten en het soort matras niet meer wijzigen.
1.5. Indien koper haar bestelling matras op maat toch annuleert, wanneer deze al in 
productie is genomen en/of vervaardigd is zonder dat de matras is geleverd
is koper verplicht om het totale factuurbedrag zoals opgegeven in de offerte volledig
aan de verkoper te voldaan.
1.6. Mocht er door een software en/of technische fout in onze webshop de verkoopprijzen
onverhoopt veranderd zijn en u een bestelling geplaatst en/of betaald heeft, wordt de koop automatisch
ontbonden en boeken wij het eventuele betaalde bedrag terug op uw rekening.

Artikel 2: Levering

2.1. Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als  fatale termijnen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
2.2. Onder overmacht wordt verstaan .onverlet hetgeen  daaronder in de wet en
jurisprudentie in ieder geval wordt begrepen- iedere van  de wil van verkoper
onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de  overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhinderd, zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar,  oproer, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan  grondstoffen,
stagnatie in de toelevering van goederen door  toeleveranciers, onvoorziene
omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden,  in- en/of uitvoerbeperkingen,
vorst, brand, epidemieën,(natuur)rampen en andere  onvoorziene belemmeringen die
de vervaardiging of het vervoer van
de goederen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Het  in dit artikel bepaalde is
ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden  zich voordoen ten aanzien
van fabrieken, leveranciers of andere handelaren van  wie verkoper zaken of diensten betrekt.
2.3. Indien verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt  verhinderd de overeenkomst
na te komen, is hij gerechtigd om zonder  rechterlijke tussenkomst te zijner keuze,
hetzij de uitvoering op te schorten  tot de overmacht opleverende omstandigheid
ophoudt te bestaan, hetzij de  overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te  ontbinden, zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn. 
2.4 Levering van bestelde producten worden door onze bezorgdienst tot de eerste drempel van het gebouw bezorgd.
Onze medewerkers brengen de spullen niet naar boven of naar boven in appartementen en/of flatgebouwen.

Artikel 3: Betaling

3.1 Verkoper vermeld in haar offerte hoe koper de betaling dient te verrichten.
3.2 Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling, aanbetaling of
door het betalen van de volledige rekening inclusief de eventuele bezorgkosten.
3.3 Verkoper kan de bestelling per post versturen dan dient koper zodra het pakketnummer per email,
telefonisch op een andere wijze in ontvangst heeft gekregen, het totaal verschuldigde
faktuurbedrag inclusief bezorgkosten direct over te maken op de bankrekening van de verkoper.
  
    
Artikel 4: Te late betaling

4.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of annuleren bestelling en/of niet
willen betalen is koper  van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd
de Nederlandse wettelijke  rente, geldende voor handelstransacties, in rekening te brengen.
4.2. Voorts zal koper redelijkerwijs noodzakelijke kosten  ter verkrijging van
voldoening buiten rechte verschuldigd zijn. Wanneer een  incasso in handen van
een advocaat wordt gegeven zullen de door koper  verschuldigde kosten tenminste
gelijk zijn aan de dan geldende suggesties en  aanbevelingen voor
een gestaffeld incassotarief voor advocaten welke door de  Algemene
Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.

Artikel 5: Klachten, reclames

5.1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de  koper met betrekking
tot de hoedanigheid van de (af)geleverde zaken en/of  diensten. De koper is
verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken  of de (af)geleverde zaken
aan de overeenkomst beantwoorden.
5.2. Koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken  niet aan de
overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of  verkoper niet
binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis  stelt.
5.3. Zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na  ontvangst der zaken,
verborgen gebreken onmiddellijk nadat koper deze heeft  ontdekt, doch uiterlijk 
14 dagen na aflevering der zaken, schriftelijk en  gemotiveerd ter kennis van
verkoper te worden gebracht.
5.4. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder  vermelding van
bestelgegevens, chargenummer, en factuur- en vrachtbriefnummers.
5.5. Gereclameerde zaken mogen alleen worden  teruggezonden met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van verkoper.
5.6. Ingeval van gegronde, naar behoren en tijdig  ingediende klachten is verkoper, zulks te zijner
keuze, rekening houdend met belangen van koper en de aard  van de klacht, verplicht tot
-aflevering van het ontbrekende;
-verlening van een prijskorting;
-herstel van de afgeleverde zaken;
-vervanging van de afgeleverde zaken of
-restitutie van de koopprijs tegen teruggave afgeleverde  zaken.
Verkoper zal deze keuze doen binnen 14 dagen nadat door  verkoper de gegrondheid
van de klacht is vastgesteld en vervolgens zijn  verplichtingen binnen redelijke termijn nakomen;
bij gebreke van deze keuze  binnen genoemde termijn is koper bevoegd tussen
bovengenoemde alternatieven te  kiezen.
5.7. Verkoper doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij
benadering te produceren, een afwijking van een 2 a 3 cm per zijde ( 1x breedte, 1x lengte) is normaal en koper
kan hiervoor bij verkoper geen reclame of klacht indienen. Door te bestellen bij verkoper is
koper op de hoogte van deze voorwaarde. 
6.7. De hoogte van de matras is bij benadering en kan bij afritsbare matrassen eventueel maximaal 3cm afwijken.
U kunt hierover niet reclameren. Wel kunt u uw matras terugsturen en wij betalen na ontvangst van de matras in originele staat
(in verpakking en niet gebruikt) de faktuurbedrag terug. Is de matras uit de verpakking dan kunnen wij kosten hiervoor in rekening brengen en deze in mindering brengen op het uit te betalen faktuurbedrag.
 

Artikel 6. Retour/ Afkoelingsperiode & garantie

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met www.mattressesfactory.eu te ontbinden*. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk vooraf (via e-mail, brief of fax) aan ons te melden. Na ons akkoord mag u het pas terugsturen. Het product dient uiterlijk de 7de werkdag na ontvangst weer in ons bezit te zijn door het terug te sturen of te brengen naar www.mattressesfactory.eu. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen. De betalingen die u hebt verricht op het moment dat de overeenkomst met www.mattressesfactory.eu hebt herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden:

* De afgeleverde producten moet 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend, het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending.www.mattressesfactory.eu behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van www.mattressesfactory.eu of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant is of anderszins voor uw risico komt, zal www.mattressesfactory.eu hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. www.mattressesfactory.eu heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.Deze afkoelingsperiode geldt niet voor producten die op maat vervaardigd zijn, voor matrassen en oplegmatrassen, voor speciale eenmalige aanbiedingen of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik.De afkoelingsperiode is alleen geldig indien u een product via onze website heeft gekocht. Voor bestellingen in onze winkel/showroom is de afkoelingsperiode niet van toepassing. NB: De afkoelingsperiode is dus geen proef- en testperiode (bijv. de matras lijkt toch te zacht, het dekbed is niet warm genoeg, etc.)!
6.2 Garantie
Wij leveren alle artikelen met fabrieksgarantie, m.u.v. eenmalige aanbiedingen. Informatie over de garantie treft U aan in de documenten bij het product. In enkele gevallen betekent dit garantie on site, d.w.z. reparatie of omruiling bij u thuis of op de werkplek: Mocht uw artikel beschadigd of niet goed zijn, dan kunt u het artikel binnen 7 dagen aan ons retourneren, de kosten hiervan zijn voor de rekening van koper. Om het artikel aan ons te retourneren neemt u contact op met ons via het tefoonnummer dat u kunt vinden op de factuur die bij het artikel hoort. Na onze beoordeling ontvangt U een nieuw artikel, het geld terug, of laten wij het repareren. Mocht een artikel hersteld moeten worden dan brengt koper het artikel naar verkoper, verkoper zorgt dat het artikel kosteloos wordt hersteld. Als koper het artikel brengt voor reparatie is overleg van te voren nodig om het direct te laten repareren. Als verkoper het artikel moet ophalen en/of bezorgen voor en na reparatie, hiervoor brengt verkoper ophaal en bezorgkosten in rekening aan koper.  
Zie Artikel 5: Klachten, reclames

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van de  verkoopovereenkomst,
waaronder aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige aflevering  of gebreken aan
het afgeleverde is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de  betreffende zaken.
Indien verkoper voor de betrokken aansprakelijkheid is verzekerd, is de aansprakelijkheid
van verkoper daarenboven beperkt  tot het bedrag dat in het betreffende geval door
de assuradeur wordt  uitgekeerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor koper
is verzekerd.
7.2. Dezelfde beperking van aansprakelijkheid geldt, indien verkoper door koper uit
anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
7.3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving,
gevolgschade, gemiste besparingen en schade door  bedrijfsstagnatie.
7.4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet terzake van opzet en grove
schuld van bestuurders en leidinggevenden van  verkoper.
7.5. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken met betrekking tot de (af)geleverde zaken
en/of diensten van derden, waaronder  begrepen ondergeschikten van zowel verkoper als koper.
7.6. Het bepaalde in lid 2 van artikel 5 geldt  onverminderd.
7.7.Verkoper doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij
benadering te produceren, een afwijking van een 2 a 3 cm per zijde is normaal,
koper kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen en verkoper is nimmer aansprakelijk
voor eventuele alle indirecte schade aan koper of aan derden die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. De afgeleverde zaken worden pas eigendom van koper, als deze al datgene
heeft voldaan wat verkoper uit hoofde van alle (eerdere of  latere) verkoopovereenkomsten
met koper en/of door verkoper verrichte of te verrichten diensten of werkzaamheden te
vorderen mocht hebben of mocht krijgen.
8.2. Koper is binnen redelijke grenzen verplicht zijn  medewerking te verlenen
bij alle maatregelen die verkoper, ter bescherming van  de afgeleverde zaken en/of haar
eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper onmiddellijk hiervan
schriftelijk in kennis stellen.
8.4. Indien verkoper niettegenstaande het bepaalde in het  vorige niet de eigendom van de door
koper gevormde zaken verkrijgt, zal koper  op eerste verzoek van verkoper alle
vereiste medewerking verlenen die nodig is  voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht
(in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende
zaken ten behoeve van  verkoper.
8.5. Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees
bestaat dat dit zal gebeuren, is  verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust, de in lid 3 bedoelde zaken, alsmede in lid 4 bedoelde zaken waarop een
bezitloos pandrecht rust, bij de koper of derden die de zaak  voor de koper
houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen
op straffe van een boete van  10% van het door hem aan verkoper verschuldigde, met een
minimum van 50,- per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming
van deze verplichting.

Artikel 9 Verzuim
    
9.1. Indien koper in verzuim is en/of verkoper goede  gronden heeft te vrezen dat koper
niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen of de bestelling zal gaan annuleren,
zal verkoper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle
hem verder toekomende  rechten, gerechtigd zijn:
(a) vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
(b) de uitvoering van alle (betrokken, eerdere of latere)  verkoopovereenkomsten geheel
of gedeeltelijk op te schorten;
(c) overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in  andere overeenkomsten te herroepen,
waardoor alle (overige) openstaande  vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
(d) zijn verplichtingen uit andere overeenkomsten met  koper te schorten.
9.2. Verkoper zal slechts tot de bovengenoemde  maatregelen gerechtigd zijn voorzover de (gevreesde)
tekortkoming van koper deze  maatregelen rechtvaardigt.
9.3. Indien koper haar bestelling  niet meer in ontvangst wil nemen en/of deze niet wil betalen of maar
een gedeelte wil betalen dan is koper in verzuim, koper is verplicht om het volledig afgesproken bedrag
direct te betalen aan verkoper. Wil koper niet betalen dan heeft verkoper  het recht zoals omschreven in:
Artikel 4 te late betaling.
9.4 Wanneer koper bij levering op afgesproken datum en tijdstip niet aanwezig is, en niet 3 dagen van te
voren een andere datum is overeengekomen voor levering met verkoper, dan is koper in verzuim.              
Koper betaald extra bezorgkosten voor iedere poging die verkoper moet doen om het bestelde steeds
weer opnieuw te leveren, iedere poging tot leveren wordt vermenigvuldigd met de
bezorgkosten van de eerste levering.
Betaald koper niet dan is deze inverzuim, verkoper heeft dan het recht zoals omschreven
in Artikel 4 te late betaling.

Artikel 10: Toe te passen recht en competente rechter

10.1. Op alle aanbiedingen, offertes, verkopen,  (af)leveringen en overeenkomsten omschreven
in de aanhef van deze algemene  voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met
uitsluiting van verdragen  en eenvormige wetten op de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken.

Ingeval van geschillen die zijn onderworpen aan de  rechtsmacht van de Rechtbank,
zal uitsluitend de Rechtbank bevoegd zijn van de  plaats waar het hoofdkantoor van verkoper is
gevestigd; voor vorderingen van  verkoper is
evenwel ook de Rechtbank van de vestigingsplaats van koper bevoegd.

Artikel 11: Gebruik website

Deze bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing op  iedere wijze van
gebruik van de website www.mattressesfactory.eu waaronder wordt verstaan  het bezoeken ervan, 
het bestellen, het kopen van artikelen, het vanuit deze websites navigeren naar 
andere websites,  het kopiëren van (delen van) documenten, en het gebruik van 
informatie van deze  websites in welke vorm dan ook.
Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze websites direct te verlaten. (Klikt u daartoe
een of meerdere malen op de knop  "Vorige" of "Back" van uw browser.)
Door het enkele bezoek  van deze websites verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12: Exoneratieclausule

Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, is  www.mattressesfactory.eu   
niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en
onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van onze websites.
Door uw gebruik vrijwaart u mij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Artikel 13: Inhoud website

De informatie op deze website word verstrekt te goeder  trouw en naar beste
kennis en wetenschap.
Er is zoveel mogelijk naar  gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden
of  onvolledigheden wordt niet ingestaan.
    
Artikel 14: Links naar andere websites

Indien op deze website links zijn aangebracht naar  andere websites, is dat slechts bij wege
van service gedaan, zonder dat daaruit  mag worden afgeleid
dat www.mattressesfactory.eu op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid 
aanvaard voor de inhoud van die websites.

Artikel 15: Downloaden van bestanden

Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waar naartoe  vanaf deze website
links zijn aangebracht, bestanden van welke  inhoud dan ook
gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden  geheel voor uw eigen risico,
zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde
schade, of voor welke schade ook,  aanvaard wordt.

Artikel 16: Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 17: Meubels
Annuleringen
 
Vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van verzending geldt dat u de bestelling altijd kosteloos kunt annuleren zonder een opgaaf van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten.
Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is Matrassenmaker genoodzaakt u de verzendkosten (en eventueel gemaakte extra kosten) in rekening te brengen.
Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Matrassenmaker kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via de e-mail of per post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden.
Voor het terugbetalen van al betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer, waarvan u de betaling aan Matrassenmaker heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Al betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.
 
Afkoelingsperiode
 
U heeft een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Voor deze afkoelingsperiode gelden onderstaande spelregels:
 
1. Retourzending
De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 7 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Matrassenmaker. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Matrassenmaker wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient vooraf per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.
 
2. Kosten retourzending
Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Matrassenmaker, dan zijn de kosten van het retour zenden aan Matrassenmaker voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Matrassenmaker zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
 
3. De staat van het product
De staat van het te retourneren product heeft 3 variaties:
staat 1: het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m d. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
staat 2: het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd c.q. geopend maar het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m d. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.
staat 3: het product is beschadigd of gebruikt, de originele verpakking ontbreekt of toebehoren als meegeleverde accessoires, pootjes e.d. ontbreken. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub c en d. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.
 
4. De voorwaarden voor retourzending
De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:
a. het product is geheel compleet en in de originele staat.
b. het product is ongebruikt.
c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.
d. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en eventuele meegeleverde accessoires.
 
5. Bepaling restitutiebedrag
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan Matrassenmaker, zal Matrassenmaker het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage dat aan de klant zal worden terug betaald.
b. Indien de klant akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage zal Matrassenmaker het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.
c. Indien de klant niet akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering (lees het retouradres van Matrassenmaker) op te halen.
 
Website www.mattressesfactory.eu   is gebouwd, wordt geëxploiteerd  door en 
is eigendom van Matrassenmaker, gevestigd in Helmond en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr.: 73551589.
Alle materiaal op onze website zijn eigendom  van Matrassenmaker zelf of partners van Matrassenmaker die
toestemming hebben gegeven het  betreffende materiaal te gebruiken. U mag materiaal
van deze site afhalen en op een computerbeeldscherm weergeven, losse pagina's op
papier afdrukken en dergelijke pagina's voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in
elektronische vorm op schrijf opslaan. Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders  dan bepaald,
is het niet toegestaan het materiaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, aan
te passen of op enige wijze commercieel te exploiteren.

Zonder dat deze bepaling enige beperking inhoudt, zijn  met name de volgende handelingen
zonder voorafgaande toestemming van Matrassenmaker  niet toegestaan:
1.het verspreiden van (deel van het) materiaal (o.a. door  er gebruik van te maken al
deel van een bibliotheek, archief, website, brochure  of vergelijkbare dienst);
2.het verwijderen van het auteursrecht- of  handelsmerkteken van enige overeenkomstig
deze voorwaarden gemaakte kopieën van  het materiaal;
3.het aanmaken van een database in elektronische of  gestructureerde handmatige vorm
door materiaal systematisch geheel of  gedeeltelijk te downloaden en op te slaan.

Bovenstaande artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn  van toepassing op 
www.mattressesfactory.eu - Matrassenmaker, gevestigd
Vossenbeemd 107-C, 5705CL  Helmond. K.v.K. nr.: 73551589

                         CFK Vrij                     Matras op maat                    Made in Holland                     Garantie                    Snelle levering